Brua over Litlverivassforsen i Rago nasjonalpark. Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Hva kan du gjøre i et verneområde?

Allemannsretten gir oss mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel skal skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud i deler av året, som i hekke- og yngletida.

I verneområdene kan du oppleve planter, fugler, dyr og kulturminner, og du kan plukke bær og sopp. I en del av områdene er det tilrettelagt for friluftsliv, med blant annet merkete stier, fugletårn og informasjonsskilt. I nasjonalparker og landskapsvernområder er det ofte mulighet for overnatting i betjente eller ubetjente hytter.

Du kan velge å organisere turen selv, eller delta på turer som arrangeres av lokale turlag eller ulike bedrifter.

Begrenset ferdsel

I enkelte verneområder ønsker vi å begrense ferdselen av hensyn til sårbar natur og vi tilrettelegger dermed i liten grad med stier og hytter. Det hender også at vi legger om en sti, dersom forvaltningsmyndigheten anser det som nødvendig for å ivareta naturverdiene i området, som at en sjelden art hekker der, eller at det er et viktig trekkområde for villrein.

Jakt og fiske

Jakt og fiske er i hovedsak tillatt med gyldig jakt- og fiskekort. Aktivitetene er regulert av de generelle bestemmelsene etter viltloven og lakse- og innlandsfiskloven. Det er ikke tillatt å bruke levende fisk som agn, eller flytte fisk fra et vassdrag til et annet.

Motorkjøretøy

Det er et mål at det skal være så lite motorisert ferdsel som mulig i verneområdene, både av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk.

Det er derfor generelt ikke lov å ferdes med motorkjøretøy i verneområder. Det kan likevel være unntak for motorferdsel på veier, og for motorferdsel knyttet til næringsvirksomhet som for eksempel landbruk.

Relaterte lenker