Kart i større format - de norske MPA'ene

Norske marine beskyttede områder i OSPAR

Marine beskyttede områder er et viktig virkemiddel for å ta vare på sårbar natur i havet. Norge bidrar også i internasjonal sammenheng.

I havet finner vi områder med sårbare habitater eller bestander av dyr eller planter som har behov for særlig beskyttelse. Slike områder blir i stadig større grad beskyttet ved at det innføres regler for bruk eller forbud mot visse aktiviteter. Slike marine beskyttede områder kalles gjerne «MPA'er», etter det engelske begrepet «Marine Protected Areas».

MPA-er i Norge

Norge har flere slike beskyttede marine områder, som ofte er del av en nasjonalpark eller et naturreservat som dekker både land og sjøarealer. Ytre Hvaler nasjonalpark er den første nasjonalparken i Norge som er opprettet først og fremst med tanke på å beskytte de marine verdiene. Det arbeides også med en plan for å opprette flere rene marine verneområder i Norge. Foreløpig er 36 områder til vurdering. Du kan lese mer om dette under linken «Marin verneplan» i kolonnen til høyre på siden.

Internasjonalt virkemiddel

Marine beskyttede områder er også et virkemiddel vi jobber med i internasjonal sammenheng. Norge er ett av 15 land som er tilknyttet konvensjonen om bevaring av det marine miljø i Nordøst-Atlanteren (OSPAR). OSPAR har opprettet et nettverk av marine beskyttede områder, hvor hvert av medlemslandene melder inn sine områder. I tillegg har landene i fellesskap opprettet flere MPA'er i internasjonalt farvann, hvor landene ikke alene kan bestemme hva som er lov eller ikke lov.

OSPAR har satt opp et sett med kriterier som må være oppfylt for at en MPA skal kunne meldes inn i nettverket. Kriteriene innebærer blant annet en vurdering av om det er truede habitater eller arter i området eller om området er viktig å beskytte av andre årsaker. Biologisk diversitet, representativitet, sårbarhet og grad av naturtilstand vurderes også.

Per 31. desember 2011 var det meldt inn 282 MPA'er til nettverket, som dekker et samlet areal på 476 198 km2. Av disse er 276 MPA'er med et areal på til sammen 189 128 km2 meldt inn av enkeltland, mens de seks felles områdene som ligger i internasjonalt farvann dekker 287 070 km2.

Målet er at MPA'ene innen 2015 til sammen skal utgjøre et økologisk sammenhengende nettverk av godt forvaltede marine beskyttede områder. Dette målet er ikke oppfylt per i dag.

Norske MPA-er i OSPAR

Norge har levert et solid bidrag til dette nettverket. Det er spesielt de vernede områdene rundt Svalbard og Bjørnøya som utgjør store arealer. De ni norske MPA'ene dekker til sammen et sjøareal på 84 898 km2. Dette er nesten halvparten av det totale arealet som er meldt inn til nettverket av enkeltland.

Svalbard og Bjørnøya

MPA'ene består av to områder rundt land på Svalbard og ett rundt Bjørnøya, som er sjøarealene til fire naturreservater og syv nasjonalparker som dekker både land og sjø. De tre områdene utgjør et totalt areal på 78 321 km2.

Korallområder

I våre havområder vokser noen av verdens største forekomster av kaldtvannskorallen øyekorall (Lophelia pertusa). Vi har derfor et spesielt ansvar for å ta vare på denne naturtypen. Det aller største komplekset (ansamlingen) av korallrev har fått navnet «Røstrevet». Både dette og korallområdene «Sularevet», «Iverryggen» og «Selligrunnen» er meldt inn som egne MPA'er.

Ytterligere fire korallområder er planlagt meldt inn i nettverket med det første. Alle disse korallområdene er fra før gitt beskyttelse nasjonalt gjennom Havressursloven. Korallområdene dekker til sammen et areal på 1 923 km2.

Ytre Hvaler nasjonalpark

Nasjonalparken inneholder et stort antall arter av fisk, bunndyr og alger. Inne i parken ligger også to korallområder (av Lophelia pertusa) som tidligere var meldt inn som egne OSPAR MPA'er: «Tisler» og «Fjellknausene». Disse inngår nå i MPA'en som utgjør sjøområdene til nasjonalparken, som dekker et areal på 340 km2.

Jan Mayen

Jan Mayen naturreservat ble opprettet 19. november 2010. Sjøarealene av naturreservatet dekker et område på 4 315 km2. Dette området ble meldt inn som en OSPAR MPA i 2012.

Tema

Relaterte lenker