Forbud mot CMR-stoffer i tekstiler er innført i kjemikalieregelverket REACH

EU-kommisjonen vedtok 10. oktober 2018 et forbud som omfatter visse stoffer med kreftfremkallende, kjønnscellemutagene eller reproduksjonstoksiske egenskaper (CMR-stoffer) i klær, fottøy og andre tekstilprodukter.

Forenklet restriksjonsprosedyre i REACH artikkel 68(2)

For stoffer som oppfyller kriteriene for klassifisering som kreftfremkallende, kjønnscellemutagene eller reproduksjonstoksiske (CMR) i kategori 1A eller 1B har EU-kommisjonen anledning til å benytte en forenklet restriksjonsprosedyre hvis disse stoffene inngår i forbrukerprodukter. I korthet betyr dette en prosess som ikke involverer den ordinære behandlingen i ECHAs komiteer for risikovurdering (RAC) og for sosioøkonomisk analyse (SEAC).

Forordning (EU) 2018/1513 innfører forbudet i REACH-forordningen vedlegg XVII post 72.

Forbudet omfatter 33 CMR-stoffer og stoffgrupper i kategori 1A og 1B i klær, tekstiler og fottøy. Stoffene kan forekomme som forurensninger fra produksjonsprosessen eller tilsettes for å gi spesifikke egenskaper (for eksempel hindre krymping og krølling). De nye reglene setter maksimums konsentrasjonsgrenser for innhold av stoffene og forbyr omsetting av produkter som overskrider disse grensene.

EU-kommisjonen har for dette forbudet benyttet forenklet restriksjonsprosedyre i henhold til REACH artikkel 68(2) for å beskytte forbrukere. Forbudet er utarbeidet basert på vitenskapelige og tekniske anbefalinger fra ECHA og etter omfattende høringsrunder med industri, andre myndigheter og interesseorganisasjoner.
Forordningen er ennå ikke inkludert i EØS-avtalen og skal på høring i Norge før den gjennomføres i norsk regelverk.

Les mer hos EU-kommisjonen 

Relaterte lenker

Tjenester og verktøy

Tema