Tilsynsaksjon mot Næringsmidler; fiskeforedling, slakterier og kjøttbearbeidende industri

Miljødirektoratet og fylkesmannen gjennomfører en tilsynsaksjon rettet mot fiskeforedlingsindustri, slakterier og kjøttbearbeidende industri høsten 2018. Vi vil også ha tett kontakt med Mattilsynet om aksjonen.

Fiskeforedlingsindustri, slakterier og kjøttbearbeidende industri slipper ut organiske stoffer, fett, næringssalter, vaskevann og desinfeksjonsmidler som kan påvirke vannforekomster eller drift ved kommunale avløpsanlegg. Lukt fra produksjon og avfall kan også være skjemmende.

En utfordring for bransjene er at tilgang til råstoff svinger kraftig, og at kapasiteten kan bli presset i perioder. Dette kan for eksempel føre til uventede problemer med avfallshåndtering, avfall på avveie, uhellsutslipp eller utslipp over grenseverdiene.

Behov for oppfølging

Aksjonen er en oppfølging av fiskeforedlingsindustriaksjonen i 2012 og næringsmiddelaksjonen i 2011. Tilsynsaksjonene konkluderte med at slakterier og kjøttbearbeidende industri hadde behov for oppfølging.

Hensikten med årets tilsynsaksjon er å øke bransjenes miljøbevissthet og etterlevelse av miljøkrav i forurensningsloven og produktkontrolloven. Vi vil også vurdere om bransjene har forbedret seg siden de tidligere aksjonene, og om vi må følge opp aktørene tettere fremover.