Innspillsmøte for tiltaksplan mot fremmede skadelige organismer

Miljødirektoratet inviterer til innspillsmøte 19. mars i forbindelse med arbeidet med å utvikle en tiltaksplan mot fremmede skadelige organismer.

Praktisk info

Tid: 19.mars 2018 kl. 13:00-16:30

Sted: Miljødirektoratet, Oslo

Påmeldingsfrist: 14.mars

Deltakelse er gratis. Deltakerne dekker selv reise og opphold.

Program og bakgrunnsinformasjon

Arbeidet med en tiltaksplan mot fremmede organismer har sitt utgangspunkt i Stortingsmelding 14 (2015-2016) Natur for livet — Norsk handlingsplan for naturmangfold.

Meldingen fastslår bl.a. at «Klima -og miljødepartementet vil i samråd med berørte departementer utarbeide en samlet, prioritert tiltaksplan for bekjempelse av skadelige fremmede organismer».

Miljødirektoratet fikk i oppdrag å invitere berørte sektormyndigheter til et samarbeid om å utvikle et forslag til en slik samlet prioritert tiltaksplan mot skadelige fremmede organismer, og det er opprettet en direktoratsgruppe som skal lede arbeidet med å utvikle planen.

På vegne av direktoratsgruppa inviterer Miljødirektoratet til et innspillsmøte der det vil være mulig for ulike aktører å gi tilbakemeldinger på arbeidet som skal gjennomføres i tiltaksplanen.

I tillegg til allerede inviterte innledere åpnes det opp for korte, muntlige innlegg fra påmeldte. Meld din interesse for å holde innlegg til guro.sylling@miljodir.no innen 12.mars. Innleggene kan ikke overskride 5 minutter, og må i tillegg sendes skriftlig i etterkant.