Foreslår nytt kapittel i avfallsforskriften om betong- og teglavfall (2013/5028)

Miljødirektoratet har utarbeidet forslag til forskrift for å regulere bruk av lettere forurenset betong- og teglavfall til ulike gjenbruksformål. Forslaget inneholder i tillegg bestemmelser om at malingslag, fuger mv. og tilstøtende betong og tegl med høye konsentrasjoner av PCB fjernes og behandles slik at PCB som finnes i avfallet destrueres.

Bruk av lettere forurenset betong- og teglavfall til ulike gjenbruksformål kan i dag utføres uten tillatelse fra forurensningsmyndigheten dersom det er "Forurensninger som ikke medfører nevneverdige skader eller ulemper". Miljødirektoratet ønsker å presisere denne unntaksbestemmelsen i en forskrift for å tydeliggjøre eksisterende regelverk. Denne delen av forskriftsforslaget er således ingen endring av vår tolkning av eksisterende regelverk.

Forskriftsforslaget inneholder i tillegg bestemmelser om at malingslag, fuger, avrettingsmasser, murpuss, og tilstøtende betong og tegl med høye konsentrasjoner av PCB (Ʃ 7PCB er lik eller høyere enn 50 mg/kg) fjernes og behandles slik at PCB som finnes i avfallet destrueres.

Parallelt med vår høring gjennomfører Direktoratet for byggkvalitet høring av forslag til forskrift om endringer i byggteknisk forskrift § 9-7. Bestemmelsen gjelder i dag kartlegging av bygningsdeler, installasjonene og lignende som kan utgjøre farlig avfall før gjennomføringen av tiltak i eksisterende byggverk og inneholder krav om utarbeidelse av miljøsaneringsbeskrivelse. Forskriftsforslaget går ut på at bestemmelsen utvides til også å gjelde kartlegging av bygningsfraksjoner som må fjernes i henhold til det foreslåtte kravet i avfallsforskriften. Denne høringen har tilsvarende frist, 1. juni 2018.

Skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om kommentarer til forslaget senest 1. juni 2018.

Kontakt

Hilde Valved, seksjon for avfall og grunnforurensning 

Vanja Alling, seksjon for avfall og grunnforurensning

betongavfall@miljodir.no

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

AvfallNorge

07.08.18

Firma: AvfallNorge

HeidelbergCement og FABEKO

22.06.18

Firma: HeidelbergCement og FABEKO

Oslo kommune

06.06.18

Firma: Oslo kommune

Plan- og bygningsetaten

05.06.18

Firma: Plan- og bygningsetaten

Fylkesmannen i Hordaland

05.06.18

Firma: Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

04.06.18

Firma: Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Forum for miljøkartlegging og -sanering: Høringskommentar til betongforskriften

31.05.18

Firma: Forum for miljøkartlegging og -sanering

Norsk Industri: Høringsuttalelse Norsk Industri

30.05.18

Firma: Norsk Industri

Regelrådet om utredning av forslag til nytt kapittel i avfallsforskriften om betong- og teglavfall

26.04.18

Firma: Regelrådet om utredning av forslag til nytt kapittel i avfallsforskriften om betong- og teglavfall

Tema

Relaterte lenker