Villreinnemda for Setesdalsområdet: Uttale - forslag om å oppheve hjorteviltforskrifta § 30

Villreinnemda vil ikkje tilrå at ein på noverande tidspunkt oppheve hjorteviltforskrifta § 30. Me grunngir dette med at det fortsatt er behov for feltmessige måtar å kontrollere jakta på. Inntil det er ei fullgod digital løysing på plass bør kontrollkortordninga vidareførast som i dag. Me viser elles til saksutgreiinga.
Uttalelse fra:
Villreinnemda for Setesdalsområdet
Firma:
Villreinnemda for Setesdalsområdet
Emne:
Uttale - forslag om å oppheve hjorteviltforskrifta § 30
Epost:
jarle.lunde@suldal.kommune.no