Statoil søker om drift av polymerpilot på Johan Sverdrup (2016/262)

Søknaden gjelder injeksjon og utslipp til sjø av polymer på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen i forbindelse med drift av et pilotanlegg.

Injeksjon av polymer i reservoaret er en av flere metoder som kan gi økt oljeutvinning fra et reservoar.  Statoil planlegger å drifte pilotanlegget i ett år, med oppstart ved årsskiftet 2021/2022.  Pilotanlegget skal gi generell erfaring fra polymerinjeksjon.

Statoil søker om å benytte en syntetisk polymer som er lite nedbrytbar i marint miljø og kategorisert i rød miljøkategori.  Polymeren har ikke giftige egenskaper. Utslipp til sjø skjer dersom reinjeksjonsanlegg for produsert vann er ute av drift.  Det er forventet regularitet på 98 % for reinjeksjonsanlegget. Antatt årlig forbruk og utslipp av polymer er henholdsvis 2190 tonn  og 12 tonn.

Statoil forventer at polymer vil redusere effektiviteten av behandlingsanlegget for produsert vann og søker om årlig forbruk og utslipp av henholdsvis 350 tonn og 7 tonn flokkulant for å kompensere for dette.  Dette kjemikaliet har tilsvarende miljøegenskaper som polymeren.

Statoil forventer ikke at de omsøkte utslippene til sjø vil ha effekter i det marine miljø.

Saksdokumentene og skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Høringsfrist er 16. mars 2018.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Havforsningsinstituttet

23.03.18

Firma: Havforsningsinstituttet

Tema

Relaterte lenker