Søker om bruk av rotenon for å fjerne abbor (2018/3486)

Fylkesmannen i Trøndelag (tidligere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag) søker om tillatelse til bruk av CFT-Legumin (rotenon) for å fjerne abbor (Perca fluviatilis) fra Glennsettjønna i Trondheim kommune.

Fylkesmannen søker om tillatelse etter forurensningsloven og laks- og innlandsfiskeloven til rotenonbehandling av Glennsettjønna i Trondheim kommune.

Abbor ble påvist i Glennsettjønna i 2017, og fylkesmannen søker om utslippstillatelse av rotenonproduktet CFT-Legumin for å utrydde bestanden før den sprer seg videre. Fylkesmannen mener etablering av abbor i Glennsettjønna vil utgjøre en stor risiko for videre spredning i Midt-Norge, som i dag ikke har abbor annet enn i vassdrag som drenerer til Sverige og i Glomma. Abboren kan danne tette bestander (tusenbrødre) og være en svært effektiv konkurrent til stedegne arter.

Det søkes om bruk av inntil 90 liter rotenonløsning.

Rotenonbehandlingen er planlagt gjennomført våren 2018, før abborens gyteperiode.

Saksdokumenter og skjema for elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Høringsfrist er 6. april 2018.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema